Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2012

Επικοινωνία


8η Ετήσια Ημερίδα Μητρικού Θηλασμού

8η Ετήσια Ημερίδα Μητρικού Θηλασμού

Καταστατικό Συλλόγου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ»

 
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΙΔΡΥΣΗ 
Ιδρύεται σύλλογος με την επωνυμία «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ» για την προστασία, προαγωγή και υποστήριξη του μητρικού θηλασμού.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ
Έδρα του συλλόγου ορίζεται η Αθήνα.

Πρακτικό Ίδρυσης Συλλόγου


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ»


 Σήμερα, στην Αθήνα την 1 Ιουνίου 2004 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 οι παρακάτω υπογράφοντες συναντήθηκαν και αποφάσισαν την ίδρυση συλλόγου με την επωνυμία  Σύλλογος «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ» με έδρα την Αθήνα.
Η οργάνωση και η λειτουργία του συλλόγου βασίζεται στις διατάξεις του καταστατικού του, τις διατάξεις του αστικού κώδικα και την σχετική νομοθεσία για την ίδρυση μη κερδοσκοπικών συλλόγων.
Ο σκοπός του συλλόγου αυτού είναι  η υποστήριξη, η προστασία και η προαγωγή του μητρικού θηλασμού στην χώρα μας με :