Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2012

Καταστατικό Συλλόγου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ»

 
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΙΔΡΥΣΗ 
Ιδρύεται σύλλογος με την επωνυμία «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ» για την προστασία, προαγωγή και υποστήριξη του μητρικού θηλασμού.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ
Έδρα του συλλόγου ορίζεται η Αθήνα.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
 Ο σκοπός του συλλόγου αυτού είναι  η προστασία, η προαγωγή και η υποστήριξη του μητρικού θηλασμού στην χώρα μας με :
1.   Την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε όλη την Ελλάδα που απευθύνονται τόσο σε επαγγελματίες υγείας ώστε να γίνουν ικανοί φορείς της προώθησης του Μητρικού Θηλασμού , όσο και στο κοινό για την δημιουργία μιας κοινωνίας φιλικής προς το Μητρικό Θηλασμό.
2.      Την διοργάνωση συνεδρίων και την δημοσίευση μελετών, ανακοινώσεων και σχετικών
ερευνών.
3.       Την οργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων σχετικών με το Μητρικό Θηλασμό με την υποστήριξη όλης της κοινωνίας και των μέσων ενημέρωσης.
4.        Την συνεργασία με άλλους φορείς του εσωτερικού ή και του εξωτερικού για καλύτερη πραγμάτωση των σκοπών του συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Τα μέλη του συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά , επίτιμα και αρωγά.
Τακτικά μέλη εγγράφονται αυτόματα τα ιδρυτικά μέλη του συλλόγου και οποιοδήποτε πρόσωπο, ανεξάρτητα από την ιδιότητα του,  εφόσον έχει δηλώσει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα το καταστατικό και τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων, συμφωνεί με τους σκοπούς του συλλόγου και βοηθά στην προαγωγή τους.
Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν και οργανισμοί, ιδρύματα και γενικά Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. τα οποία ασχολούνται με οποιονδήποτε τρόπο με σκοπούς που έχουν σχέση με τον μητρικό θηλασμό.
Επίτιμα μέλη εγγράφονται άτομα που συντελούν στην επιτυχία των στόχων του συλλόγου προσφέρουν αξιόλογες υπηρεσίες σ’αυτόν ή την ουσιαστική προαγωγή του μητρικού θηλασμού. Η εγγραφή τους γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αρωγά μέλη εγγράφονται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θέλουν να βοηθήσουν το Σύλλογο οικονομικά.

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
Για να εγγραφεί κάποιος μέλος του συλλόγου θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης κάθε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρίσει ελεύθερα από το Σύλλογο εφόσον προηγουμένως γνωστοποιήσει την παραίτηση του με σχετικό έγγραφο στο Δ.Σ. και αφού προηγουμένως εκπληρώσει τις μέχρι της υποβολής της παραίτησης του ταμιακές υποχρεώσεις.
Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να διαγράψει με απόφαση του κάθε μέλος που παραβιάζει το καταστατικό, παραβαίνει νόμιμες υποχρεώσεις και δεν καταβάλλει την νόμιμη συνδρομή για ένα έτος.Το διαγραφόμενο μέλος μπορεί να προσφύγει στην πρώτη Γενική Τακτική Συνέλευση μετά την διαγραφή του, η οποία αποφασίζει οριστικά για την επικύρωση ή την ανατροπή της απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΒΡΑΒΕΥΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να βραβεύσει και να τιμήσει πρόσωπα που συνέβαλαν ουσιαστικά στους σκοπούς του συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Τα τακτικά μέλη του συλλόγου έχουν τα εξής δικαιώματα και υποχρεώσεις :
α) να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και να παίρνουν μέρος στις αποφάσεις
β) να εκλέγουν τα όργανα διοίκησης και να εκλέγονται
γ) να εκπληρώνουν τις ταμιακές υποχρεώσεις τους, 20 ευρώ για εγγραφή εφάπαξ και 20 ευρώ για
    ετήσια συνδρομή. Τα ποσά αυτά μπορούν να αναπροσαρμόζονται ελεύθερα από το Διοικητικό
    Συμβούλιο
δ) να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του καταστατικού και της διοίκησης και
ε) να συμβάλλουν ενεργά στην πραγματοποίηση των σκοπών του συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΠΟΡΟΙ
Οι πόροι του συλλόγου είναι τα ποσά που προέρχονται από τις ετήσιες συνδρομές των τακτικών μελών και τυχόν δωρεές.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τα όργανα διοίκησης του Συλλόγου είναι :
1.              Η Γενική Συνέλευση
2.              Το Διοικητικό Συμβούλιο
3.              Η Εξελεγκτική Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του συλλόγου και αποφασίζει για κάθε θέμα , που προβλέπεται από το καταστατικό και το νόμο. Αποφασίζει για την έγκριση ή μη της λογοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και τον οικονομικό απολογισμό και προϋπολογισμό. Εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή. Αποφασίζει για την διάλυση του σωματείου και την διάθεση της περιουσίας του.
Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα τακτικά μέλη του συλλόγου τα οποία μόνο έχουν δικαίωμα ψήφου.
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τακτικά μία φορά το χρόνο και έκτακτα όταν κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση στέλλεται στα μέλη δέκα πέντε ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται η Γενική Συνέλευση και τοιχοκολλείται στα γραφεία του συλλόγου. Στην πρόσκληση πρέπει να γράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η ημέρα η ώρα και ο τόπος που θα γίνει η γενική συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται σε αυτήν το ένα τρίτον τουλάχιστον τακτικά μέλη που ταμειακά είναι εντάξει.
Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, χωρίς άλλη διαδικασία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα επτά ακριβώς ημέρες μετά την ημερομηνία της αρχικής κανονισμένης ημερομηνίας σύγκλησης της, οπότε βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που παρευρίσκονται.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τον νόμο. Σε περίπτωση ισοψηφίας σε θέματα εκλογής προσώπου η εκλογή γίνεται με απόφαση προέδρου. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με ψηφοφορία. Κάθε ψηφοφορία στην Γενική Συνέλευση που αφορά αρχαιρεσίες ή ζητήματα εμπιστοσύνης προς το διοικητικό Συμβούλιο γίνεται μυστική. Όλες οι άλλες ψηφοφορίες γίνονται με ανάταση της χειρός, εκτός αν  το ¼  των παρόντων ζητήσουν ψηφοφορία για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου, για θέματα εμπιστοσύνης προς πρόσωπα ή για προσωπικό θέμα.
Στις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες εκτός από εκείνες που θα διεξαχθούν αρχαιρεσίες, προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου, συντάσσονται δε πρακτικά την ευθύνη της τηρήσεως των οποίων έχει ο Γενικός Γραμματέας. Τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα
Η διαπίστευση των τακτικών μελών που παρίστανται σε κάθε Γενική Συνέλευση και έχουν δικαίωμα ψήφου γίνεται με την υπογραφή τους σε ειδική κατάσταση στην οποία υπογράφουν κατά την προσέλευση τους στην Γενική Συνέλευση.
Στις Γενικές Συνελεύσεις κατά τις οποίες θα διεξαχθούν αρχαιρεσίες γίνεται εκλογή Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και Γραμματέα, με ψηφοφορία που γίνεται με ανάταση χειρός. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας αναλαμβάνουν αμέσως την διεύθυνση των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να εκλεγούν στις θέσεις του Προέδρου κα γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης  που πρόκειται να διενεργήσει αρχαιρεσίες.
Κάθε τριετία και πριν τις αρχαιρεσίες εκλέγεται, με ανάταση της χειρός, τριμελή εφορευτική επιτροπή για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.
Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεωτικά ο ισολογισμός και ο απολογισμός κάθε χρόνου, επίσης δε και η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το οικονομικό έτος που έληξε εντός τριών μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους.
Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Κατ’εξαίρεση το α΄ οικονομικό έτος αρχίζει από την  ημερομηνία εγκρίσεως από το Πρωτοδικείο (δημοσιεύσεως της σχετικής απόφασης), μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.
Στις Γενικές Συνελεύσεις, κάθε παρόν τακτικό μέλος, μπορεί να εκπροσωπεί και άλλο μη παρόν τακτικό μέλος, εάν υπάρχει  γραπτή εξουσιοδότηση.
Η πρώτη Γενική Συνέλευση θα γίνει μέσα σε έξι μήνες από την έγκριση του παρόντος καταστατικού και την εγγραφή του συλλόγου στα οικεία βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών. Μέχρι το χρόνο εκείνο ο Σύλλογος διοικείται από δεκαπενταμελή προσωρινή διοικούσα επιτροπή, η οποία θα εκλεγεί από τα ιδρυτικά μέλη.

ΑΡΘΡΟ 11
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Σύλλογος διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από την Γενική Συνέλευση. Εκτός του εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τις αρχαιρεσίες εκλέγονται και πέντε αναπληρωματικοί σύμβουλοι κατά σειρά επιτυχίας μετά την εκλογή των εννέα.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.
Μέσα σε 10 ημέρες το αργότερο από την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται το Διοικητικό Συμβούλιο, συγκροτείται σε Σώμα και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την διοίκηση του συλλόγου και την διαχείριση της περιουσίας του, για την οποία αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, καθώς και των υποθέσεων εκείνων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
Τα μέλη του Δ.Σ. δεν εισπράττουν αμοιβή για τις δραστηριότητες που πραγματοποιούν.
Σε περίπτωση αδυναμίας ή παραίτησης του Προέδρου, τα μέλη του Δ.Σ. συμπληρώνονται από τους αναπληρωματικούς κατά την σειρά επιτυχίας τους και με νέα μυστική ψηφοφορία εκλέγουν τον Πρόεδρο και τα υπόλοιπα όργανα του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε περίπτωση παραίτησης του Αντιπροέδρου ή του Γεν. Γραμματέα ή του Ταμία, το Δ.Σ. συμπληρώνεται από τους αναπληρωματικούς κατά την σειρά επιτυχίας τους και με νέα μυστική ψηφοφορία εκλέγουν μεταξύ των μελών του Δ.Σ. όλα τα όργανα του εκτός του Προέδρου.
Σε περίπτωση που παραιτηθούν πέντε μέλη του Δ.Σ. ταυτοχρόνως, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας, συγκαλείται έκτακτα Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε περίπτωση που εξαντληθεί ο πίνακας των αναπληρωματικών μελών ή σε περίπτωση που για λόγους ομαλής λειτουργίας του Συλλόγου επιβάλλεται να μπουν στο Δ.Σ. και άλλα τακτικά μέλη για να συμπληρώσουν τις κενές θέσεις του, το Δ.Σ. συγκαλεί μέσα σε εύλογο χρόνο Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την διενέργεια αρχαιρεσιών.
Το Δ.Σ. μπορεί να ασκεί διοίκηση κανονικά και με περιορισμένη σύνθεση , δηλαδή εφόσον συμμετέχουν σε αυτό τουλάχιστον 5 μέλη , μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας.

ΑΡΘΡΟ 12
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλέγονται μόνο τα τακτικά μέλη του Συλλόγου, εφόσον υποβάλλουν εγγράφως πριν από πέντε ημέρες από την Γενική Συνέλευση την υποψηφιότητα τους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μεν μία φορά τον μήνα , έκτακτα δε και για ορισμένα θέματα όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως τρία μέλη του.
 Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται πέντε τουλάχιστον μέλη του, μεταξύ όμως αυτών ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων.
Σε περίπτωση που παρίσταται ή εκπροσωπείται άρτιος αριθμός Συμβούλων, αποφασίζει επίσης με πλειοψηφία των παρόντων σε ισοψηφία δε υπερισχύει ο ψήφος του Προέδρου ή Αντιπροέδρου που προεδρεύει. Το Δ.Σ. συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, εκτελεί τις αποφάσεις τους και λογοδοτεί για αυτές. Εφορεύει των αρχών και των μελών του συλλόγου, αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά γενικά την εκτέλεση των σκοπών του και τέλος επιμελείται για την ακριβή τήρηση του παρόντος.