Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2012

Πρακτικό Ίδρυσης Συλλόγου


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ»


 Σήμερα, στην Αθήνα την 1 Ιουνίου 2004 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 οι παρακάτω υπογράφοντες συναντήθηκαν και αποφάσισαν την ίδρυση συλλόγου με την επωνυμία  Σύλλογος «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ» με έδρα την Αθήνα.
Η οργάνωση και η λειτουργία του συλλόγου βασίζεται στις διατάξεις του καταστατικού του, τις διατάξεις του αστικού κώδικα και την σχετική νομοθεσία για την ίδρυση μη κερδοσκοπικών συλλόγων.
Ο σκοπός του συλλόγου αυτού είναι  η υποστήριξη, η προστασία και η προαγωγή του μητρικού θηλασμού στην χώρα μας με :
1.         Την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε όλη την Ελλάδα που να απευθύνονται τόσο σε επαγγελματίες υγείας ώστε να γίνουν ικανοί φορείς της προώθησης του μητρικού θηλασμού , όσο και στο κοινό για την δημιουργία μιας κοινωνίας φιλικής προς το Μητρικό Θηλασμό.
2.         Την διοργάνωση συνεδρίων και την δημοσίευση μελετών, ανακοινώσεων και σχετικών ερευνών.
3.         Την οργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων σχετικών με το Μητρικό Θηλασμό με την υποστήριξη όλης της κοινωνίας και των μέσων ενημέρωσης.
4.         Την συνεργασία με άλλους φορείς του εσωτερικού ή και του εξωτερικού για καλύτερη πραγμάτωση των σκοπών του συλλόγου.
Ψηφίζουν και εγκρίνουν ομόφωνα το καταστατικό, που φέρει την σημερινή ημερομηνία  και αποτελείται από είκοσι ένα (21) άρθρα. Εκλέγουν παμψηφεί οκταμελή προσωρινή διοικούσα επιτροπή στην οποία αναθέτουν να φροντίσει για την νομιμοποίηση του συλλόγου και να συγκαλέσει την
Α΄ τακτική Γενική Συνέλευση των μελών, αμέσως μετά την απόκτηση νόμιμης προσωπικότητας για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής , σύμφωνα με το καταστατικό.
Τα μέλη της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής είναι όλοι κάτοικοι Αθηνών και είναι τα παρακάτω :

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.         Ζάχου Θέμις                  Πρόεδρος
2.         Εγγλέζου Στυλιανή        Αντιπρόεδρος
3.         Τζαχρήστα Χαρά           Γραμματέας
4.         Δαλιάνη Αικατερίνη      Ταμίας
5.         Λιόσης Γεώργιος           Μέλος
6.         Μπενέτου Βίκυ              Μέλος
7.         Πατσουράκου Ευθυμία  Μέλος
8.         Σγάρτσου Αικατερίνη    Μέλος
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: